Kontaktinformasjon:

Innehaver: Atle Larssen

Epost: atle.larssen@gmail.com

Mobil: +47 92653086

Adresse:
Meskelv
NO-9840 Varangerbotn

Leiebetingelser for Varjjat Ferie og Fritid

BESTILLING OG BETALING – Bestillingen er bindende for begge parter. Utleier regner ikke leieobjektet for utleid før leiekontrakt og hele leiebeløpet er utleier i hende. Untatt er offentlige institusjoner som får kreditt. Siste frist for leiekontrakt og leiebeløp er 5 uker før ankomst. Kopi av gyldig legitimasjon må også medfølge. Når dette er utleier i hende godtar leietaker de bestemmelser som gjelder for leieavtalen\ leiebetingelser.

DEPOSITUM: Ved ankomst til leieobjektet og ved overtagelse av nøkkel skal det betales et depositum på NOK 1500,-. Depositumet returneres ved avreise fra leieobjektet hvis leieavtalen er overholdt, derav renhold, unødig slitasje, hærverk og lignende. Det er utleiers eller hans utsendte som tar avgjørelsen om depositum skal holdes tilbake. Dersom depositum blir tilbakehold skal det utsendes en kvittering for tilbakeholdt depositum, samt lages rapport og dokumenteres med bildetakning.

AVBESTILLING – Ved avbestilling mer enn 5 uker før ankomst, returneres leiebeløpet, minus et gebyr på kr. 500,-. Ved avbestilling mellom 5 uker og 21 dager før ankomst, beholder Varjjat Ferie og Fritid 25% av leiesum. Ved avbestilling senere enn 21 -14 dager før ankomst, beholder Varjjat Ferie og Fritid 50% av leiebeløpet. Avbestilling senere en 14 dager beholder Varjjat Ferie og Fritid hele leiebeløpet.

ENDRING AV BESTILLING – Endring på bestilling kan i utgangspunktet ikke gjøres etter det som fremkommer i ”Bestilling og betaling” samt ”avbestilling”. Dersom Varjjat Ferie og Fritid ser det mulig med hensyn til andre bookinger kan små justeringer utføres.

GENERELLE PLIKTER – Leietaker plikter å behandle leieobjektet slik at det ikke oppstår unødig slitasje/skader. Skader som leietaker, eller besøkende som har adgang, påfører leieobjektet, plikter denne å erstatte. Dersom forsikring blir benyttet, plikter leietaker å betale egenandelen, samt de utgiftene som måtte oppstå i forbindelse med forsikringsskaden.

VED SKADE: Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle skader leietakere måtte pådra seg under oppholdet. Eksempelvis; skade i båt, motor, fall fra hems eller stige til hems, fall utfor terrasse, glatte terrasser og gulv, vei, parkeringsanlegg, leieobjektets utstyr og inventar og lignende. Enhver leietaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet og skal opptre etter norsk lov på sjø og land. Dersom det ikke dekkes av norsk lov skal det brukes skjønn og sunn fornuft, enhver leietaker er ansvarlig for sin egen fremferd.

RENGJØRING/KLARGJØRING – Ved ankomst skal leietaker ha gjennomgang sammen med en av våre ansatte og godkjenne leieobjektet. Ved avreise skal leieobjektet være skikkelig rengjort/klargjort, dvs. gulver skal være vasket, det samme gjelder benker, kjøleskap, komfyr, bad, toalett osv.. Der det er tepper, skal disse støvsuges\ bankes. Det skal ikke etterlates mat, drikkevarer og lignende. Hytten skal være klar for innsjekk av nye gjester. Rengjøringsmidler skal være tilgjengelig for leietaker. Dersom dette ikke er tilfredsstillende vil depositum bli holdt tilbake. Rengjøring\ klargjøring av våres ansatte er satt til kr. 350,- pr time. Resterende depositum vil bli overført via bank. Er ikke depositum tilstrekkelig vil det bli etterfakturert for rengjøring\ klargjøring. Ved slike hendelser vil det alltid bli skrevet rapport og dokumentert ved bildetakning. Dersom leietaker ønsker at Varjjat Ferie og Fritid skal stå for utvask av leieobjektet belastes her kr. 350 pr. time og det belastes minimum 3 timer for utvask. Utsjekk må da finne sted kl. 10.00. Denne tjenesten må forhåndsbestilles.

ANTALL PERSONER – Ved hver utleieobjekt-beskrivelse er det angitt anbefalt gjester samt max gjester. Antall gjester bør ikke overskride ”anbefalt gjester ” av komfortmessige grunner, men aldri overskride ”max gjester” med mindre dette er under spesielle omstendigheter og avklart på forhånd.

LINTØY – Leieobjektet har sengetøy, dvs. dyner og puter inkludert lintøy, til det antall personer som er oppgitt under anbefalt gjester. Ønskes det sengetøy til max gjester må dette gis beskjed om på forhånd.

HUSDYR – kan ikke medbringes dersom dette ikke er avklart på forhånd.

BRENSEL/OPPVARMING – Leien inkluderer strøm samt ved til fyring.

KLAGER – Leieobjektene er forskjellig utrustet, og leies ut i henhold til utleieprospekt. . Dersom det skulle oppstå situasjoner der leietaker mener det kan påvises mangler ved leieobjektet i forhold til beskrivelsen, ber vi om at det umiddelbart blir tatt kontakt med Sørlandshytter. Eventuelle klager som ikke fremmes umiddelbart, blir ikke tatt til følge. Med mindre direkte mangler kan påvises, kan ikke leietaker kreve noen form for refusjon.

FORCE MAJEURE – Varjjat Ferie og Fritid står ikke ansvarlig dersom oppholdet blir betydelig vanskeliggjort på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Varjjat Ferie og Fritd’s kontroll (for eksempel ved krig, streiker, naturkatastrofer, brudd på vann- og energitilførsel el.l.).

FORBEHOLD – Dersom det skulle skje uforutsette hendelser som gjør at utleieenheten ikke er beboelig kan Varjjat Ferie og Fritd annullere avtalen. Dersom en slik situasjon skulle oppstå plikter Varjjat Ferie og Fritd å gjøre sitt beste for å skaffe et annet utleieobjekt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, eller gjestene ikke ser seg fornøyde med alternativet, plikter Varjjat Ferie og Fritid å betale det fulle leiebeløpet tilbake så raskt som mulig, dog ikke senere enn ankomstdag. Varjjat Ferie og Fritid er ikke ansvarlig for de merutgiftene gjestene måtte få ved en slik situasjon.

TVIST – Løsning av tvist skal følge norsk lov. Dersom partene ikke blir enige skal dette ordnes i norsk forliksråd.

ANKOMST/AVREISE – Nøkler til leieobjektet vil bli overlevert etter gjennomgang av leieobjektet og mottatt depositum. Vår ansatt møter deg etter avtale, dog tidligst kl. 15.00, på ankomst dag. Gjennomgang av leieobjektet skjer også etter avtale, dog senest kl. 12.00 på avreise dag. Dersom Varjjat Ferie og Fritid står for utvask av leieobjektet er utsjekk senest kl. 10.00.

 

e-mail: atle.larssen@gmail.com

tlf: (+47) 92653086
Adr: Varjjat Ferie og Fritid, Meskelv, 9840 Varangerbotn
Velkommen !